KALLELSER

Bäste medlem, Här kommer kallelser till både Årsstämman för Åda Golf & Country Club AB och golfklubbens Årsmöte. Mötena är på tisdag 27 mars i klubbhuset. Vi börjar med Årsstämman för Aktiebolaget kl.18:00 och efter det omkring kl. 19:30 Årsmöte för klubben. Anmälan till elsina@adagolf.se eller ring kansliet på 0156-182 90 senast 26 mars och meddela om du är aktieägare i Aktiebolaget eller inte.

 Föredragningslista aktieägare till bolagsstämma

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslaget till dagordning
 4. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Framläggande av årsredovisning (resultat- och balansräkning) för senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 11. Val av styrelse och revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedningen
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande

Föredragningslista årsmöte medlemmar

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för nästkommande (2017) verksamhets- och räkenskapsår.
 12. Val av 
 • klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år;
 • övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 • revisor och suppleant, eller revisionsbolag, för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga;
 • Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande
 • ombud till GDF-möte

     13. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner har inkommit.
     14. Övriga frågor.
     15. Mötets avslutande.

 Efter mötet följer information om spelsäsongen 2018 samt en frågestund.

Trosa i februari 2018

Hjärligt välkommen,

Styrelsen i Åda Golf & Country Club 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Padel 2021-09-01
Planerad greenunderhåll 6 & 7 Sep 2021-08-31
Stand up Golfen 17/9 2021-08-17
Padel 2021-08-11
Golfresan on Tour 6 Juli 2021-07-01

Våra Partners